Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2018/2019:
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka, Technik organizacji reklamy - fotografia cyfrowa, Technik usług fryzjerskich - wizaż, Technik budownictwa - klasa patronacka firmy Budomur

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2018/2019: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz - barman (n...

 • Technikum nr 2

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Kreatywny absolwent na rynku pracy”

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu pt. „Kreatywny absolwent na rynku pracy” w ramach POKL.09.02.00-14-031/09 nazywanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady ich uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie zwanym dalej „Projektem”

§2

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w okresie od 3 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. na podstawie umowy zawartej między Województwem Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim.
 1. Nadrzędnym celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz płynne przejście absolwenta do aktywności zawodowej.
 2. Projekt jest współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Działania zaplanowane w ramach projektu zgodne są z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

§3

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 03 stycznia 2011r. do 15 lutego 2011r w Biurze Projektu, które znajduje się w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku ul. Konopnickiej 9, Pułtusk 06-100.
 2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na Radzie Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, apelu informacyjnym dla uczniów
 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem Technikum w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku wszystkich specjalności
 4. W przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo w objęciu wsparciem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będą miały dziewczęta z obszarów wiejskich o niskim statusie majątkowym
 5. Zostanie utworzona lista rezerwowa z pośród osób które wyraziły chęć udziału w projekcie i w trakcie rekrutacji i nie zakwalifikowały się do objęcia wsparciem
 6. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników
 7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego do Projektu oraz przedstawienie oświadczenia o dochodach, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego . Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze i oświadczenia zawierające wszystkie dane w tym oświadczenia woli(podpisy) Uczestnika a w przypadku jego niepełnoletności dodatkowo rodzica bądź opiekuna prawnego.
 8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi
 9. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 10. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie podejmie kadra zarządzająca Projektem
 11. Ostatecznym potwierdzeniem przystąpienia ucznia do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa
 12. Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.

§4

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w zajęciach na które się zakwalifikował
  2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
  3. otrzymania materiałów promocyjnych
  4. otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć
  5. opuszczenia max 10% godzin poszczególnych zajęć bez usprawiedliwienia , większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników
  6. nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej po zakończeniu projektu
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. uczestnictwa w zajęciach na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
  2. wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
  3. do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
  4. nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w Projekcie

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 1.  
  1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Biura Projektu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego)
  2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osóbniepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy na skutek nie wypełnienia §4 punkt 1 podpunkt e, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 08:55
 
 
<<  Listopada 2022  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

projekty_unijne

 Szkola_bez_przemocy

  leonardo