Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2018/2019:
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka, Technik organizacji reklamy - fotografia cyfrowa, Technik usług fryzjerskich - wizaż, Technik budownictwa - klasa patronacka firmy Budomur

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2018/2019: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz - barman (n...

 • Technikum nr 2

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

WZBOGACANIE ZASOBÓW EMOCJONALNYCH I INTELEKTUALNYCH UCZNIÓW Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku W KONTEKSCIE PODNOSZENIA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu pt. "WZBOGACANIE ZASOBÓW EMOCJONALNYCH I INTELEKTUALNYCH UCZNIÓW Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku W KONTEKŚCIE PODNOSZENIA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO" nr POKL.09.02.00-14-034/09 nazywanych dalej "Uczestnikami" oraz zasady ich   uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie zwanym dalej "Projektem"

§2

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" w okresie od 4 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. na podstawie umowy zawartej między Województwem Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim.
 2. Nadrzędnym celem jest zwiększenie wyposażenia dziewcząt i chłopców w zasoby emocjonalne i intelektualne, które umożliwią im lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym i szkolnym, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z kluczowych umiejętności umożliwiających osiągnięcie lepszych wyników na egzaminie z przygotowania zawodowego.
 3. Projekt jest współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 4. Działania zaplanowane w ramach projektu zgodne są z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

§3

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 04 stycznia 2010r. do 31 stycznia 2010r w Biurze Projektu, które znajduje się w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku ul. Konopnickiej 9, Pułtusk 06-100.
 2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na Radzie Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, apelu dla uczniów
 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem Technikum w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w zawodzie technik handlowiec, kucharz.
 4. Pierwszeństwo w objęciu wsparciem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będą mieli uczniowie (dziewczęta i chłopcy) spełniający dodatkowo jedno z następujących kryteriów:
  1. nie radzą sobie z emocjami (na podstawie informacji od pedagoga szkolnego)
  2. nie radzą sobie z nauką (na podstawie ocen niedostatecznych i dopuszczających na I semestr roku szkolnego 2009/2010)
  3. pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (na podstawie informacji od wychowawców)
  4. posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 5. W dalszej kolejności wsparciem mogą zostać obcięci pozostali uczniowie w zawodzie handlowiec, kucharz
 6. Zostanie stworzona lista rezerwowa, którą będą stanowili uczniowie o innym profilu nauczania niż określeni w punkcie 3 spełniający kryteria z punktu 4.
 7. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy:
  1. na poszczególne zajęcia zgłosi się zbyt mała liczba uczniów spełniających kryteria punktu 3
  2. uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony z listy Uczestników
 8. Uczniowie spełniający kryteria z punktu 3, 4, 5 i 6 będą kwalifikowani na zasadzie kolejności zgłoszeń
 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego do Projektu. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze, zawierające wszystkie dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) Uczestnika a w przypadku jego niepełnoletności dodatkowo rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi
 11. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 12. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie podejmie kadra zarządzająca Projektem wraz z pedagogiem szkolnym
 13. Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.

§4

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w zajęciach na które się zakwalifikował
  2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
  3. otrzymania materiałów promocyjnych
  4. otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć
  5. opuszczenia max 10% godzin poszczególnych zajęć, większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników
  6. nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej po zakończeniu projektu
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. uczestnictwa w zajęciach na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
  2. wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
  3. do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
  4. nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w Projekcie

   

  §5

  Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
   1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Biura Projektu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego)
   2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osóbniepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
  2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy na skutek nie wypełnienia §4 punkt 1 podpunkt e, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

  §6

  Postanowienia końcowe

  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  Poprawiony: czwartek, 31 marca 2011 20:13
   
   
  <<  Listopada 2022  >>
   Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4  5  6
    7  8  910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930    

  projekty_unijne

   Szkola_bez_przemocy

    leonardo