Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2018/2019:
Technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka, Technik organizacji reklamy - fotografia cyfrowa, Technik usług fryzjerskich - wizaż, Technik budownictwa - klasa patronacka firmy Budomur

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2018/2019: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, Kucharz - barman (n...

 • Technikum nr 2

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „NAUKA ZAWODU PRZEZ PRAKTYKĘ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY”

Data wpływu formularza do Biura Projektu ……………………………… podpis …………………………………… (wypełnia pracownik projektu)

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Tytuł projektu

„Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Nr projektu

POKL.09.02.00-14-072/14

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie w ramach którego realizowany jest projekt

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Beneficjent (Lider Projektu

Unia Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Warszawa

Partner Projektu

Powiat Pułtuski- Zespół Szkół im Bolesława Prusa w Pułtusku

Miejsce przyjmowania formularzy zgłoszeniowych,

Zespół Szkół im Bolesława Prusa w Pułtusku

Termin realizacji projektu

od 01.08.2014 do 31.08.2015

                                                                                                                                          

 

 

________________________                                         ________________________________

Data, miejsce                                                                                    czytelny podpis kandydata

 

 

 

________________________                                         _____________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

 

 

Dane osobowe kandydata :

Imię(imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

Wiek w chwili przystąpienia do projektu:

Dane adresowe kandydata:

Miejscowość :

Ulica:  

Powiat:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miasto/Wieś*

Nr tel. stacjonarnego:

 

Nr tel. komórkowego

 

E-mail

 

Szkoła:

Klasa:

Kierunek kształcenia w zawodzie:

 

Deklaruje chęć udziału w projekcie w następujących formach wsparcia:

Staże zawodowe w wymiarze 160 h (gastronomia hotelowa)

Staże zawodowe w wymiarze 160 h (w agencjach reklamowych)

Zajęcia pozalekcyjne (warsztaty kulinarne, systemy jakości w gastronomii, warsztaty z carvingu, warsztaty kelnerskie)

Zajęcia pozalekcyjne (zajęcia ze specjalizacji zawodowej w zawodzie technik organizacji reklamy)

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik/uczestniczka Projektu uczęszcza na zajęcia szkolne na terenie woj. mazowieckiego.
 2. Uczestnik/uczestniczka Projektu posiada status ucznia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
 3. Uczestnik/uczestniczka Projektu może wziąć udział w kilku zajęciach pozalekcyjnych.
 4. Dla każdego z 110 uczestników/uczestniczki obowiązkowo przewidziane zostały następujące formy wsparcia:, doradztwo zawodowo-edukacyjne.
 5. W stażach zawodowych może wziąć udział 84 uczestników/uczestniczek. (pierwszeństwo klasy pierwsze kształcący się w zawodach: kucharz, technik żywieni i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy)
 6. O kwalifikacji uczestnika/uczestniczki na poszczególne formy wsparcia w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna.
 7. Udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny i dobrowolny.
 8. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w roku szkolnym 2014/2015.
 9. Poszczególne zajęcia rozpoczną się zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Beneficjenta i Partnera Projektu oraz w siedzibie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
 10. Tryb prowadzenia Projektu – terminy, godziny – ustala Beneficjent w porozumienia z Partnerem Projektu.
 11. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do obecności w 100% wybranych zajęć dodatkowych i stażu  w ramach Projektu.
 12. Punkt 11 nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionych (zaświadczenie lekarskie, usprawiedliwienie rodzica – przypadki losowe).Uczestnicy stażu         nieobecność mogą usprawiedliwić po okazaniu zaświadczenia lekarskiego lub odrobieniu nieobecności po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą.
 13. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą dochodzenia przez Beneficjenta zwrotu poniesionych kosztów.
 14. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełnienia testów i ankiet ewaluacyjnych dostarczonych przez Beneficjanta w trakcie zajęć dodatkowych oraz podpisywania się na listach obecności.

 

             

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

 • zapoznałem/am   się z treścią̨ Regulaminu   projektu „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”
 • zostałem poinformowany o obowiązku przestrzegania Regulaminu i odpowiedzialności porządkowej w przypadku naruszenia jego postanowień́.

_______________________                                         ________________________________

Data, miejsce                                                                                                      czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                         ______________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. 1)administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4; 00-926 Warszawa;
 2. 2)podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 3. 3)moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
 4. 4)moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Aleje Ujazdowskie 18/16, 00-478 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………… ;
 5. 5)moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
 6. 6)podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
 7. 7)mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

________________________                                        ________________________________

Data, miejsce                                                                                                        czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego) Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

               

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................................................

                                                                               (imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a ..............................................................................................................................................................

                                                                       (adres zameldowania)

 

Nr PESEL     ………………………………………………………........................................................................................

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”,

b) zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

c) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i w pełni go akceptuję,

d) oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są zgodne z prawdą.

 

________________________                                         ________________________________

Data, miejsce                                                                                                     czytelny podpis kandydata

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”

 

 

CZĘŚĆ DRUGA

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy

 

Dane wspólne:

 

Lp.

Nazwa

1

Tytuł projektu „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy”

2

Nr projektu: POKL.09.02.00-14-072/14

3

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

5

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu:

6

Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu:

 

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

 

 

Lp.

Nazwa

Należy wypełnić pola poniżej

Dane uczestnika

1.

Imię (imiona)

 

 

2.

Nazwisko

 

 

3.

Płeć

Kobieta

 

Mężczyzna

 

4.

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

 

 

5.

PESEL

 

 

6.

Wykształcenie

Brak

 

Podstawowe

 

Gimnazjalne

 

Ponadgimnazjalne

 

Pomaturalne

 

Wyższe

 

7.

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Tak

 

Nie

 

Dane kontaktowe

8.

Ulica

 

 

9.

Nr domu

 

 

10.

Nr lokalu

 

 

11.

Miejscowość

 

 

12.

Obszar

Obszar miejski

 

Obszar wiejski

 

13.

Kod pocztowy

 

 

14.

Województwo

 

 

15.

Powiat

 

 

16.

Telefon stacjonarny

 

 

17.

Telefon komórkowy

 

 

18.

 

Adres poczty elektronicznej

(e-mail)

 

 

Dane dodatkowe

19.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 

 

20.

Rodzaj przyznanego wsparcia

 

 

 

21.

Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning

Tak

-

Nie

-

22.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

 

 

23.

Data zakończenia udziału w projekcie

 

 

24.

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

 

 

25.

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia

 

 

 

________________________                                         ________________________________

Data, miejsce                                                                                                      czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego w ramach POKL działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciach
oraz filmach zrobionych podczas realizacji projektu „Nauka zawodu przez praktykę gwarancją sukcesu na rynku pracy” na stronie internetowej Beneficjenta Projektu oraz Partnera Projektu, we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji Projektu oraz w relacjach z realizacji projektu publikowanych we wszelkich mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 

 

________________________                                         ________________________________

Data, miejsce                                                                                                      czytelny podpis kandydata

 

 

 

 

________________________                                   ______________________________________

Data, miejsce                                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                              (w przypadku kandydata niepełnoletniego)

 

 

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 12:58
 
 
<<  Listopada 2022  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

projekty_unijne

 Szkola_bez_przemocy

  leonardo