Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. Dyrektora Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w sprawie zmian do zarządzenia nr 26/2020 z 9 listopada 2020r. dyrektora Zespołu Szkół im. B.Prusa określającego sposób organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikających z epidemii COVID-19 

w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią korona wirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty oraz w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.) zarządzam,
co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 26/2020 z 9 listopada 2020r. dokonuje się następujących zmian:

 

1. §1, 5 i 6  otrzymują nowe brzmienie:

„§1 Wprowadzam od dnia 18.01.2021r. do 31.01.2021r.  nauczanie zdalne, „Procedury obowiązujące od 9.11.2020r.  podczas nauczania zdalnego w Zespole Szkół im. B.Prusa
w Pułtusku” – stanowią one załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

 

„§5. 1. Zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów, których kształcenie zawodowe odbywa się wyłącznie w szkole, będą prowadzone na terenie szkoły w wybranych dniach tygodnia i w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.  Zajęcia te będą realizowane w grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego według wcześniej ustalonego i podanego do informacji harmonogramu.

       2. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.”

„§6 Dla uczniów klas IV technikum organizowane są na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne
z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Zajęcia te będą realizowane w grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego dla zainteresowanych uczniów
i po dokonaniu ustaleń z nauczycielami uczącymi.”

2. W załączniku nr 1 Procedury obowiązujące od 9.11.2020r.  podczas nauczania zdalnego
w Zespole Szkół im. B.Prusa w Pułtusku
dokonuje się następujących zmian:

1) punkt 1 i 5  otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Od 9.11.2020r. nauka prowadzona jest w trybie zdalnym.”

 

 „5. Na wniosek rodziców/opiekunów ucznia, który z powodu niepełnosprawności lub innych ważnych przyczyn nie może realizować nauczania zdalnego lub zajęć rewalidacyjnych w domu, dyrektor organizuje dla tego ucznia naukę lub zajęcia specjalistyczne w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.”

 

§2

Rodzice/opiekunowie, uczniowie, nauczyciele zostaną zapoznani z treścią zarządzenia poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

 

§3

Traci moc zarządzenie nr 31/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia  2021r.

 

 

 

/-/ Dorota Orłowska


Tekst ujednolicony po zmianach zarządzeniem nr 2/2021 z 15 stycznia 2021
(zmiany oznaczone pogrubioną czcionką)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 26/2020

z dnia 9 listopada 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku

 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikających z epidemii COVID-19
w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią korona wirusa i w związku
z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty oraz w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

 

Wprowadzam od dnia 18.01.2021r. do 31.01.2021r.  nauczanie zdalne, „Procedury obowiązujące od 9.11.2020r.  podczas nauczania zdalnego w Zespole Szkół im. B.Prusa
w Pułtusku” – stanowią one załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. B.Prusa w Pułtusku z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

.

 

§2

 

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a w przypadku godzin realizowanych powyżej  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych.

 

§3

Nauczyciel jest zobowiązany do uzgodnienia z dyrektorem tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając konieczne modyfikacje programów nauczania, stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań oraz możliwości potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia w szczególności z praktycznych zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

 

§ 4

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  realizowane z wykorzystaniem metod i technik są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, a po jego  przekroczeniu do godzin ponadwymiarowych nauczyciela jeżeli:

1)   zajęcia zostały udokumentowane w dzienniku elektronicznym LIBRUS zgodnie
z „Tygodniowym zakresem treści nauczania” – stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia, uwzględniającym wprowadzone modyfikacje lub z zamieszczonym
w LIBRUSIE rozkładem nauczania do danego przedmiotu; nauczyciel wówczas składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia,

2)   nauczyciel zapewnił uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość, umożliwiając uzyskanie zaplanowanych efektów kształcenia,

3)   każdy uczeń posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

4) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

5)   w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne są one realizowane
z wykorzystaniem metod i technik na odległość,

6)   nauczyciel udziela wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, poprzez uwzględnianie ich potrzeb w procesach edukacyjnych dostosowując treści kształcenia oraz komunikując się z nimi wykorzystując ustaloną z uczniami i ich rodzicami formę komunikacji,

7)  nauczyciel złoży za dany okres i w podanym przez dyrektora terminie „Sprawozdanie
z realizacji nauczania na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia” – co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,  za podany przez dyrektora okres trwania nauki na odległość z uwzględnieniem:

a) liczby godzin zrealizowanych w danym okresie w rozbiciu na tygodnie,

b) informacji czy treści wynikające z programu nauczania uległy modyfikacji,

c) sposobu realizacji treści kształcenia,

d) wniosków i spostrzeżeń dotyczących aktywności uczniów, możliwości uzyskania efektów kształcenia, oceny realizacji podstawy programowej, zaistniałych problemów
i trudności oraz podjętych działań zapobiegawczych,

e) informacji dotyczącej rodzaju zastosowanych dostosowań wobec uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP,

f) rekomendacji do dalszej pracy,

g) podsumowania pracy wychowawców,

8) nauczyciel złoży w terminie wyznaczonym przez dyrektora „Rozliczenie godzin ponadwymiarowych” na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§5

1. Zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów, których kształcenie zawodowe odbywa się wyłącznie w szkole, będą prowadzone na terenie szkoły w wybranych dniach tygodnia i w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.  Zajęcia te będą realizowane w grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego według wcześniej ustalonego i podanego do informacji harmonogramu.

2. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualna sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 

§6

Dla uczniów klas IV technikum organizowane są na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Zajęcia te będą realizowane w grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego dla zainteresowanych uczniów i po dokonaniu ustaleń z nauczycielami uczącymi.”

 

§7

Zajęcia praktyczne w ramach kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość
w zależności od  poziomu i typu szkoły.

 

§5

 

Rodzice/opiekunowie, uczniowie, nauczyciele zostaną zapoznani z Procedurami obowiązującymi podczas zdalnego nauczania poprzez umieszczenie ich treści na stronie internetowej szkoły.

§6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

§7

Traci moc zarządzenie nr 25/2020 z 26 października 2020r.  w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikających z epidemii COVID-19 w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią korona wirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

/-/ D.Orłowska


Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora nr 26  z dnia 9.11.2020r.

Tekst ujednolicony po zmianach zarządzeniem nr 2 z 15 stycznia 2021

(zmiany oznaczone pogrubioną czcionką)

_____________________________________________________________________

 

Procedury obowiązujące od 9.11.2020r. podczas nauczania zdalnego
w Zespole Szkół im. B.Prusa w Pułtusku

 

1.    Od 9.11.2020r. nauka prowadzona jest w trybie zdalnym.

2.    Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

3.    Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne  w budynku szkolnym. Wyjątek mogą stanowić przypadki, w których dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek (załącznik nr 1) nauczyciela wyrazi zgodę na prowadzenie przez niego nauczania zdalnego z miejsca zamieszkania pod warunkiem, że posiada odpowiedni sprzęt i dostęp do Internetu. 

4.    Praca psychologa, pedagoga szkolnego i bibliotekarza odbywa się zgodnie planem pracy zaakceptowanym przez dyrektora szkoły w ramach ich pensum.

5.    Na wniosek rodziców/opiekunów ucznia, który z powodu niepełnosprawności lub innych ważnych przyczyn nie może realizować nauczania zdalnego lub zajęć rewalidacyjnych w domu, dyrektor organizuje dla tego ucznia naukę lub zajęcia specjalistyczne w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.”

6.    Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  

7.    Uczniowie, rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, według harmonogramu, który będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły i w LIBRUS-ie.

8.    Na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS będą zamieszczane na bieżąco komunikaty dotyczące bieżącej pracy edukacyjno-wychowawczej.

9.        Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców oddziałów do monitorowania przebiegu zdalnego nauczania, w tym natychmiastowego reagowania w przypadku zaistniałych jakichkolwiek problemów edukacyjnych czy wychowawczych uczniów.

10.    Kształcenie na odległość będzie odbywało się:  synchronicznie, interaktywnie (uczniowie
i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchronicznie z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych – załącznik nr 2 (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy przekazane im przez nauczyciela).

11.    Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji  nauczyciele prowadzą 
z częstotliwością uzależnioną od tygodniowej liczby godzin nauczania danego przedmiotu, tj. w przypadku przedmiotów nauczanych w liczbie 1 lekcji tygodniowo – co najmniej raz na dwa tygodnie, natomiast 2-3 lekcji tygodniowo – co najmniej raz  w tygodniu zdalnego nauczania.

12.    Liczba godzin online nie może przekraczać 4 godzin dziennie.

13.    Wideokonferencje odbywać się będą w terminach wynikających ze stałego planu zajęć obowiązującego w szkole. Odpowiedzialny za stworzenie szczegółowego harmonogramu wideokonferencji i przekazanie harmonogramu uczniom i rodzicom jest wychowawca oddziału, który uzgadnia to z nauczycielami uczącymi w jego klasie. Harmonogram wideokonferencji będzie tworzony z tygodniowym wyprzedzeniem i przekazywany będzie uczniom i ich rodzicom w sobotę poprzedzającą dany tydzień zajęć zdalnych . Dopuszcza się możliwość jego modyfikacji z powodów organizacyjnych.

14.    Obecność ucznia na zajęciach online stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze lub głośniku.

15.    W przypadku zdalnego nauczania asynchronicznego, nauczyciel zaznacza obecność ucznia w czasie rzeczywistym na podstawie odebrania przez niego  materiału wysłanego przez nauczyciela. Dopuszcza się uznanie obecności ucznia jeżeli z powodów technicznych odbierze materiał do godziny 16:00 danego dnia.

16.    Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności ma być zgodny ze statutami szkół
i odbywać się w sposób ustalony przez wychowawców, głównie poprzez wiadomość wysłaną do wychowawcy przez LIBRUS.

17.    W przypadku tymczasowego braku dostępu do urządzeń umożliwiających uczniowi udział w nauczaniu zdalnym rodzic/opiekun/uczeń pełnoletni  zobowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie wychowawcę lub nauczyciela za pomocą komunikatorów internetowych
i innych ustalonych wcześniej z nauczycielem sposobów komunikowania się.

18.     W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu rodzic/opiekun zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie wychowawcę. Rodzic/opiekun zobowiązany jest również do poinformowania wychowawcy o zaleceniach medycznych dotyczących ewentualnych problemów zdrowotnych danego ucznia uniemożliwiających lub utrudniających mu naukę w formie zdalnego nauczania. W takiej sytuacji dyrektor  poprzez wychowawcę poinformuje ucznia i rodzica/opiekuna, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość.

19.    Prowadzenie zajęć w formie asynchronicznej będzie odbywało się poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS za pomocą  zakładki „zadania domowe”, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej e-podręczniki, Classroom oraz z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych i innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

20.    Nauczyciel może przekazywać zadania do wykonania w następujących formach:

– klasycznej, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

– w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

– w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry i symulacje),

– w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

21. Zaleca się nauczycielom różnicowanie form materiałów przekazujących wiedzę. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.). W przekazywanych materiałach dominować powinny treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej.

22.  Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów będą przekazywali uczniom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

23.  Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić
o pomoc nauczyciela.

24. Nauczyciel określa sposób oceniania zadań, których wykonanie zlecono uczniom 
w kształceniu zdalnym. W procesie wystawiania ocen obowiązują zasady zapisane
w statutach oraz w wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Oceny śródroczne i roczne wystawione zostaną z uwzględnieniem wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i nauczania zdalnego. Oceny wystawiane przez nauczyciela
w czasie kształcenia zdalnego będą uwzględniać  warunki  nauczania zdalnego.
Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe przeprowadza się  w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty) oraz w statutach szkół. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i semestralnych w czasie trwania epidemii określa załącznik nr 3.

25. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

26. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do sporządzania: „Tygodniowego zakresu treści nauczania”. Jeżeli nauczyciel będzie modyfikował programy nauczania oraz dostosowywał rozkłady materiału do możliwości prowadzenia zajęć w edukacji zdalnej.

27. Zakres treści przedstawianych uczniom w tygodniowym rozkładzie kształcenia zdalnego nie może przekraczać zakresu treści planowanych w rozkładzie zajęć nauczania tradycyjnego. Zakres zlecanych uczniom zadań nie powinien w znaczący sposób różnić się od zakresu zadań domowych zlecanych w nauczaniu tradycyjnym.

28. Proces nauczania zdalnego dokumentują prowadzący go nauczyciele w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Na dokumentację tę składać się mogą również: korespondencja

e-mailowa gromadzona przez każdego z nich w folderze „Kształcenie zdalne”. Powyższe dokumenty należy archiwizować w taki sposób, aby – ewentualnie – móc je przedstawić organom nadzoru pedagogicznego i organowi prowadzącemu.

29. Nauczyciel, dobierając materiały kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. Korzystając z nich należy także ją zachować, w szczególności nie korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane.

30. Lekcja online trwa minimum 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.).

31. Nauczycieli obowiązuje sprawozdawczość za dany okres  pracy zdalnej składana do dyrektora w ustalonych przez niego terminach. 

32. Wszystkie zamieszczone powyżej ustalenia podlegają stałemu monitoringowi i mogą być modyfikowane ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rzetelność procesu nauczania (w tym zwłaszcza przygotowania do egzaminu maturalnego).

33. Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły określa załącznik nr 4.

 

 

                                                                                  /-/ D.Orłowska