HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODACH

Sesja czerwiec - lipiec 2020

Egzamin pisemny i praktyczny

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w pisemnej części egzaminu