Zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Szanowni Państwo

W ślad za informacjami przekazywanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego przesyłamy Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych.

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach branżowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Do pobrania: https://bit.ly/3aRkNP1

Ważne informacje nt. sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych dostępne są na stronie Związku Rzemiosła Polskiego.  www.zrp.pl

Z poważaniem

Janusz Borzyński

Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

w Pułtusku