Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki