Technikum nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk. 2017/2018:
Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik organizacji reklamy, Technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Kierunki kształcenia w roku szk.  2017/2018: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych,Blacharz samochodowy, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Piekarz, Kucharz, Sprzedawca, Lakiernik, Elektryk, Murarz-tynkarz, Stolarz, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

  • Technikum nr 2

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Nowy wymiar edukacji zawodowej”

§ 1
Przedmiot Regulaminu
1.    Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników projektu pt. „Nowy wymiar edukacji zawodowej”  w ramach POKL.09.02.00-14-024/12 nazywanych dalej „Uczestnikami” oraz zasady ich  uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie zwanym dalej „Projektem”

§2
Informacje o projekcie
1.    Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12. 2014 r. na podstawie umowy zawartej między Województwem Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim.
2.    Nadrzędnym celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz płynne przejście absolwenta do aktywności zawodowej.
3.    Projekt jest współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.    Działania zaplanowane w ramach projektu zgodne są z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

§3
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1.    Rekrutacja prowadzona będzie od 1 września  2013 r. i wznawiana zgodnie z harmonogramem w Biurze Projektu, które znajduje się w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku ul. Konopnickiej 9, Pułtusk 06-100.
2.    Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na Radzie Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami i na apelu informacyjnym dla uczniów.
3.    Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem Technikum lub ZSZ w zawodach związanych z gastronomią w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.
4.    W przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo w objęciu wsparciem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będzie miała młodzież (dziewczęta i chłopcy) z obszarów wiejskich.  
5.    Zostanie utworzona lista rezerwowa spośród osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie i w trakcie rekrutacji i nie zakwalifikowały się do objęcia wsparciem. 
6.    Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników. 
7.    Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego do Projektu. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze i oświadczenia zawierające wszystkie dane w tym oświadczenie woli(podpisy) Uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletności dodatkowo rodzica bądź opiekuna prawnego.
8.    Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9.    W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania Projektu.
10.    Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie podejmie kadra zarządzająca Projektem.
11.    Ostatecznym potwierdzeniem przystąpienia ucznia do Projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa.
12.    Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.

§4
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1.    Każdy Uczestnik ma prawo do:
a)    nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował
b)    zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
c)    otrzymania materiałów promocyjnych
d)    otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć
e)    opuszczenia max 10% godzin poszczególnych zajęć bez usprawiedliwienia, większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczestników
f)    nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej po zakończeniu projektu
2.    Uczestnik zobowiązuje się do:
a)    uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
b)    wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
c)    do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
d)    nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w Projekcie

§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1.    Uczestnik ma prawo do rezygnacji w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
a)    Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Biura Projektu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego)
b)    Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób  niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego
2.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy na skutek nie wypełnienia §4 pkt 1 ppkt e, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pułtusk, dn. 02.09.2013 r.                                                                                  Dyrektor 
                                                                                                                     /-/Dorota Orłowska

Poprawiony: czwartek, 07 listopada 2013 08:29
 
 
<<  Stycznia 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

projekty_unijne

 Szkola_bez_przemocy

  leonardo