W skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wchodzą:

 

Technikum nr 2

Oferta edukacyjna dla Technikum nr 2:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 kształci uczniów w wielu zawodach:

 • kucharz [512001]

Edukacja w zakresie w/w kształcenia zawodowego odbywa się w szkole

 • sprzedawca [522301]
 • fryzjer [514101]
 • mechanik pojazdów samochodowych [723103]
 • lakiernik [713201]
 • piekarz [751204]
 • elektryk [741103]
 • murarz-tynkarz [711204]
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych [834103]

Uczniowie (młodociani pracownicy) uczący się w w/w zawodach, w celu przygotowania zawodowego realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na podstawie umowy o pracę.

Zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego uczniowie (młodociani pracownicy) realizują w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

PIEŚŃ SZKOŁY

Słowa: Stanisław Ciesielski

Muzyka: Aleksander Orłowski

Mazowiecka kraina miasto sławne od wieków

Zadumane wśród lasów na równinie nad rzeka

Refren:

Stary Gród nadnarwiański swa historia nas wzrusza

Nowa pisze jej kartę Zespół imienia Prusa

Tutaj dzieckiem przychodzisz, tu dorosłym się stajesz

Tu gdy jesteś w rozterce znajdziesz przyjaźń i serce

Tu w prastarym Pułtusku wielu sławnych rodaków

W trudnej pracy tworzyło wzory prawych Polaków

Refren:

Pracowite godziny dzwonek mierzy nam w szkole

jak wiosenny skowronek zawieszony nad polem.

Wierni ojców wskazaniom, dumni młodzi niesforni

Poniesiemy nasz sztandar w nowe lata historii

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku jest szkołą z długoletnią tradycją. Jako Zespół Szkół funkcjonuje od 1993 roku, zaś korzenie istnienia szkoły sięgają czasów powojennych.

Olbrzymie spustoszenia w szeregach nauczycielskich w czasie II wojny światowej oraz ogromne potrzeby w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży zadecydowały o tym, że już 8 października 1945 r. utworzono Liceum Pedagogiczne. Liceum to było swoistą kontynuacją koedukacyjnego Seminarium Nauczycielskiego działającego na ziemiach pułtuskich w latach 1918-1935. Dzięki niemu Pułtusk ponownie stał się miastem kształcenia kandydatów na nauczycieli, pielęgnując w ten sposób tradycje sięgające XVI w.

Szkoła znalazła pomieszczenia w budynku Gimnazjum Żeńskiego im. K. Potockiej. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Bronisław Gilejko. Wraz z młodzieżą, szczupłą kadrą pedagogiczną i woźnymi przystąpił do niezbędnych prac porządkowych. Obiekt dzisiejszego Zespołu Szkół prawie nie istniał. Leżał w gruzach, w znacznej części zachowały się jedynie fundamenty. Pierwsza część odbudowywanego budynku została oddana do użytku w 1949 r. Dalsza odbudowa i budowa sali gimnastycznej wraz z budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli została zakończona dopiero w 1962 roku. Liceum w momencie utworzenia nie dysponowało odpowiednim sprzętem szkolnym, przyborami i podręcznikami. Uczniowie z braku zeszytów pisali na najrozmaitszych kartkach. Z powodu zimna i braku opału w czasie lekcji często siedzieli w paltach i rękawiczkach. W ławkach zasiadała młodzież w wieku od 18 do 23 lat, a więc pokolenie bez właściwej młodości, wcześnie dojrzałe okupacyjnym i wojennym doświadczeniem. Pokolenie pracowite i optymistycznie spoglądające w swoją przyszłość. W roku szkolnym 1945/46 uruchomiono 4 oddziały. W roku kolejnym funkcjonowało już 9 oddziałów z łączną liczbą 302 uczniów. Od 1947 r. funkcję dyrektora LP pełnili kolejno: Stanisław Złomaniec, Wiktor Korniszewski, mgr Wacław Palewski. Młodzież LP w Pułtusku rekrutowała się głównie z powiatów: pułtuskiego, wyszkowskiego, ciechanowskiego, makowskiego, płońskiego, ostrowsko-mazowieckiego i nowodworskiego. Olbrzymią większość uczniów (ok. 85%) stanowiła niezamożna młodzież robotniczo-chłopska, zdecydowaną przewagę stanowiły dziewczęta (ok. 75% ogółu uczniów). Liceum Pedagogiczne znane było z wysokiego stopnia aktywności młodzieżowych organizacji ideowo-wychowawczych (ZWM, „Wici”, ZMD, ZMP). Ich członkowie bardzo często wyjeżdżali na wiece i masówki na pułtuską wieś, a także intensywnie walczyli z analfabetyzmem. W ciągu 25 lat istnienia pułtuskie LP wydało 1331 świadectw dojrzałości absolwentom zdobywającym wiedzę systemem stacjonarnym oraz ponad 830 dyplomów nauczycielom czynnym zawodowo, zdobywającym kwalifikacje w ramach korespondencyjnego LP oraz Komisji Rejonowej Kształcenia Nauczycieli.

 1 września 1966 r. przy Liceum Pedagogicznym powstało 5-letnie LP dla Wychowawczyń Przedszkoli. W okresie tym dyrektorem szkoły był mgr Tadeusz Waleśkiewicz.

1 września 1971 r. Liceum Pedagogiczne wygasło, a Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli zostało przekształcone w Studium Wychowawczyń Przedszkoli. Funkcję dyrektora objął mgr Zygmunt Kiljan.

1 września 1972 r. stworzono 2-letni pomaturalny wydział dziennego Studium Wychowawczyń Przedszkoli na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego. W 1976 r. kierownictwo nad szkołą objął mgr Jerzy Stepaniuk, który sprawował tę funkcję najdłużej, bo aż 17 lat.

1 września 1980 r. powołano zaoczne Studium Wychowawczyń Przedszkola dla pracujących nauczycieli.

1 września 1984 r. SWP przekształcono w Studium Nauczycielskie.

1 września 1991 r. utworzono II Liceum Ogólnokształcące, którego dyrektorem został mgr Aleksander Orłowski.

1 września 1993 r. powołano Zespół Szkół, który powstał w wyniku połączenia II Liceum Ogólnokształcącego z Zasadniczą Szkołą Zawodową Nr 2 w Pułtusku. Pierwszym dyrektorem Zespołu był mgr Franciszek Dąbek. Pełnił tę funkcję 16 lat, do 31 sierpnia 2009 r. 1 września 2009 r. funkcję dyrektora objęła mgr Dorota Orłowska.

Struktura Zespołu Szkół w latach 1993-2018 przedstawiała się następująco:

1993/1994  do  1994/1995

  Studium Nauczycielskie 
  II Liceum Ogólnokształcące 
  Liceum Zawodowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

1995/1996

  II Liceum Ogólnokształcące 
  Liceum Zawodowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

1996/1997

  II Liceum Ogólnokształcące 
  Liceum Zawodowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

1997/1998

  II Liceum  Ogólnokształcące 
  Liceum Zawodowe 
  Liceum Handlowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

1998/1999 do 2001/2002

  II Liceum Ogólnokształcące 
  Liceum Handlowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

2002/2003 do 2003/2004

  II Liceum Ogólnokształcące 
  Liceum Handlowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

  II Liceum Profilowane

  Technikum nr 2

2004/2005

  Liceum Handlowe 
  Technikum Zawodowe 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

  II Liceum Profilowane

  Technikum nr 2

2005/2006 do 2013/2014

 II Liceum Profilowane

 Technikum nr 2

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

2014/2015 do 2017/2018

 Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

 

 

NASZ PATRON

 

Boleslaw_Prus_portret

Znany powszechnie pod pseudonimem Bolesław Prus pisarz Aleksander Głowacki, urodził się w Hrubieszowie w 1847 roku. Ojciec, oficjalista, ekonom dworski, pracował w Żabczu koło Hrubieszowa i w sasiednich dworach. Przy takim zawodzie nie osiadł w jednym miejscu i nie zbudował własnego domu. Po smierci matki Apolonii Głowackiej z Trembińskich, w roku 1850 wychowaniem Aleksandra zajęła się babka Marcjanna Trembińska mieszkajaca w Lublinie, a po smierci ojca od siódmego roku życia wychowuje sierotę jego ciotka Domicela Olszewska. Poczatki edukacji odebrał przyszły pisarz w domu ciotek. Do Szkoły Realnej wstapił w 1856 roku w Lublinie. Klasę piata ukończył w Siedlcach, gdzie nauczycielem był jego starszy brat - Leon. Naukę w klasie szóstej kontynuował w Kielcach, gdzie również pracował jego brat. Z kieleckiej szkoły w 1863 roku uciekł do powstania. Po kilku potyczkach, ranny, został aresztowany i osadzony w więzieniu w Siedlcach. Dzięki staraniom rodziny, uwolniony wraca do Gimnazjum w Lublinie, które ukończył w 1866 roku z wynikiem celujacym. W tym czasie wstępuje do Szkoły Głównej w Warszawie, na wydział matematyczno-fizyczny. Po dwóch latach nauki porzuca studia rozpoczynajac pracę jako guwerner, a nawet przez krótki czas jako robotnik.


W 1872 roku drukuje pierwsze artykuły na łamach pism pozytywistycznych "Opiekuna domowego" i "Niwy", jednoczesnie współpracuje z pismami humorystycznymi - "Mucha" oraz z "Kolcami". Wydał wówczas "Kłopoty Babuni" i obrazki satyryczne "To i owo". W tym czasie publikował szereg artykułów na tematy społeczne. Przez całe życie pisał "Kroniki Tygodniowe", stanowiace dla niego szkołę pisarstwa. W "Kronikach" przedstawiał żywe obrazy życia społecznego, politycznego i artystycznego. Toczył ostre polemiki, zabierał głos w sprawach narodowych, politycznych i moralnych. Zawarł w Kronikach wiele trafnych analiz i sadów. W 1876 roku ożenił się z Oktawia z Trembińskich, daleka kuzynka ze strony matki. W latach 1876-1884 wkroczył w złoty okres swojej twórczosci nowelistycznej. "Szkice i obrazki", "Przygoda Stasia", "Powracajaca fala", "Kamizelka", "Antek", "Pałac i rudera", to tylko niektóre z jego prac. W latach 1887- 1889 pisze znakomita powiesć "Lalka", w której rysuje obraz rozwijajacego się kapitalizmu. W latach 1890-1893 pisze i wydaje "Emancypantki", powiesć o współczesnej szkole i sytuacji kształcenia kobiet. Po "Emancypantkach" powstaje znakomite dzieło o starożytnym Egipcie pt. "Faraon". Następna po "Faraonie" była ksiażka "Dzieci", analizujaca problem rewolucji 1905 roku. Ostatnia jego praca była publikacja Przemiany, której już nie zdażył ukończyć. Zmarł w Warszawie 10 maja 1912 roku

Pochowany na Powązkach. "Serce - serc" - taki napis umieszczono na jego grobie.

Dzieła Prusa:

 • Pałac i rudera (1875;Opowiadanie)
 • Przygoda Stasia (1879)
 • Powracajaca fala (1880; Opowiadanie)
 • Michałko(1880)
 • Antek(1880)
 • Nawrócony(1880)
 • Katarynka(1880)
 • Kamizelka (1882)
 • On(1882)
 • Milknace głosy(1883)
 • Grzech dzieciństwa(1884)
 • Na wakacjach(1884)
 • Omyłka(1884)
 • Piesń swiata(1884)
 • Żywy telegraf(1884)
 • Cień(1885)
 • Z legend dawnego Egiptu(1888)
 • Sen(1890)


Powieści:

 • Dusze w noweli(1877)
 • Anielka(1886)
 • Placówka(1894)
 • Lalka(1890)
 • Emancypatki(1894)
 • Faraon(1879)
 • Dzieci(1909)